Kimmo – Kompabilitetsdosan- Storan

37x26 cm, 1900 SEK